Rzeczoznawca Samochodowy Łódź, Motoryzacyjny, Techniczny, Maszyn i Urządzeń, Biegły Sądowy

Biuro rzeczoznawcze jest zespołem ekspertów z długoletnim doświadczeniem. Współpracujemy z biegłymi sądowymi i skarbowymi w zakresie techniki samochodowej, wyceny i opiniowania pojazdów, jachtów, maszyn i urządzeń oraz innych środków technicznych (meble, RTV, AGD, itp.). Dodatkowo w naszym gronie są eksperci w zakresie wyceny nieruchomości,  przedsiębiorstw oraz wyceny poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do działu KONTAKT.Rozbity samochód bardzo często oznacza dla poszkodowanego długą i trudną drogę do odzyskania należnego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że w znacznym stopniu zależy to o nas samych, a dokładnie od tego, jak wykonamy poszczególne etapy likwidacji szkody komunikacyjnej. 

Nasze biuro zajmuje się ekspertyzami na potrzeby rynku motoryzacyjnego i maszynowego. Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Posiadamy wiedzę i nowoczesne narzędzia umożliwiające wykonanie ekspertyz na najwyższym poziomie.


Wykonujemy ekspertyzy z zakresu techniki samochodowej i maszynowej oraz opinie dotyczące wypadków i kolizji drogowych. Dokładny opis oferty znajduje się w zakładce oferta.Usługi rzeczoznawcze

 

- wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów

- wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw

- ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd)

- wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.

- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów 

- pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)

- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

- poradnictwo techniczne

- opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)

- weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS)

- sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

 

 

Wyceny sporządzane w celu ustalenia aktualnej WARTOŚCI RYNKOWEJ potrzebnej do zawarcia:

- umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki

- umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki

- umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego

- przy aktualizacji danych księgowych

- podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)

- dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego

- na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp....)

- oraz dla innych celów określonych przez Klienta


LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH:

- świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,

- ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,

- badania przyczyn awarii lub przyspieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,

- wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),

- pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,

- ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.Dodatkowy zakres usług:

Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.

 W finansach, wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.

 Podstawowe metody wyceny firmy (również spółek giełdowych) to:

 - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych inaczej zwana metodą DCF;

 Powyższa metoda polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę a następnie sprowadzeniu ich do wartości bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymuje się wartość firmy.

 - Metoda porównawcza inaczej zwana metodą mnożnikową;

 Metoda ta polega na określeniu wartości badanej firmy na podstawie wyceny porównywalnych firmy notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym.

 - Modele opcyjne używane są do wyceny pewnych typów aktywów (np. opcji kupna, opcji sprzedaży), a także aktywów które zawierają część opcyjną. Modele te wykorzystują złożone narzędzia matematyczne. Najbardziej popularnym modelem jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.

 Przy wycenie często wyróżnia się kilka określeń na wartość aktywa czy pasywa: m.in. wartość rynkowa, godziwa wartość rynkowa czy wartość wewnętrzna. Przykładowo, jeśli inwestor obliczy wartość wewnętrzną przy użyciu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, i ta wartość będzie wyższa niż wartość rynkowa, wtedy analityk rekomenduje aby taką akcję kupić.

 Sposób wyceny przedsiębiorstw zależy głównie od celu, dla którego wycenę się przeprowadza, choć nie można też zapominać, że sposób wyceny zależy również od dostępności danych, stanu gospodarki czy samej spółki . Metody majątkowe używane są głównie podczas rozstrzygania spraw sądowych, ze względu na fakt słabej znajomości finansów przez prawników, a także przez audytorów, ze względu. Metody porównawcze znajdują zastosowanie w wycenach analityków giełdowych w funduszach powierniczych, ale także w bankowości inwestycyjnej przy wycenie spółek w czasie transakcji fuzji i przejęć. Metody dochodowe, jak DCF, używa się w podobnych zastosowaniach co metody porównawcze, z tą różnicą, że traktuje się je raczej jako uwiarygodnienie wyceny otrzymanej metodą porównawczą. Metody mieszane powstają głównie z połączenia metody dochodowej i porównawczej (obliczanie wartości rezydualnej w modelu DCF za pomocą metody mnożnikowej).