•  wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów
 •  wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw
 •  ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, urzędów celnych, sprzedaży itp.)
 •  wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.
 •  kalkulacje kosztów naprawy pojazdów 
 • weryfikacja sporządzonych kosztorysów
 •  pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)
 •  analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)
 •  poradnictwo techniczne
 •  opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)
 •  weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS)
 •  sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

Wyceny sporządzane w celu ustalenia aktualnej WARTOŚCI RYNKOWEJ potrzebnej do zawarcia:

 • umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
 • umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
 • umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego
 • przy aktualizacji danych księgowych
 • podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
 • dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
 • na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp....)
 • oraz dla innych celów określonych przez Klienta
 • świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
 • badania przyczyn awarii lub przypieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,>
 • wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradzwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
 • pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
 • ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.

Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych.


W finansach, wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.


Podstawowe metody wyceny firmy (również spółek giełdowych) to:
- Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych inaczej zwana metodą DCF;


Powyższa metoda polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę a następnie sprowadzeniu ich do wartości bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymuje się wartość firmy.


- Metoda porównawcza inaczej zwana metodą mnożnikową;
Metoda ta polega na określeniu wartości badanej firmy na podstawie wyceny porównywalnych firmy notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym.


- Modele opcyjne używane są do wyceny pewnych typów aktywów (np. opcji kupna, opcji sprzedaży), a także aktywów które zawierają część opcyjną. Modele te wykorzystują złożone narzędzia matematyczne. Najbardziej popularnym modelem jest model wyceny opcji Blacka-Scholesa.


Przy wycenie często wyróżnia się kilka określeń na wartość aktywa czy pasywa: m.in. wartość rynkowa, godziwa wartość rynkowa czy wartość wewnętrzna. Przykładowo, jeśli inwestor obliczy wartość wewnętrzną przy użyciu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, i ta wartość będzie wyższa niż wartość rynkowa, wtedy analityk rekomenduje aby taką akcję kupić.


Sposób wyceny przedsiębiorstw zależy głównie od celu, dla którego wycenę się przeprowadza, choć nie można też zapominać, że sposób wyceny zależy również od dostępności danych, stanu gospodarki czy samej spółki . Metody majątkowe używane są głównie podczas rozstrzygania spraw sądowych, ze względu na fakt słabej znajomości finansów przez prawników, a także przez audytorów, ze względu. Metody porównawcze znajdują zastosowanie w wycenach analityków giełdowych w funduszach powierniczych, ale także w bankowości inwestycyjnej przy wycenie spółek w czasie transakcji fuzji i przejęć. Metody dochodowe, jak DCF, używa się w podobnych zastosowaniach co metody porównawcze, z tą różnicą, że traktuje się je raczej jako uwiarygodnienie wyceny otrzymanej metodą porównawczą. Metody mieszane powstają głównie z połączenia metody dochodowej i porównawczej (obliczanie wartości rezydualnej w modelu DCF za pomocą metody mnożnikowej).

Wyceną nieruchomości nazywamy postępowanie, w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, przez określanie wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
a) określenia wartości rynkowej,
b) określenia wartości odtworzeniowej,
c) ustalenia wartości katastralnej,
d) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.
3. Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
4. Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.
5. Określenia wartości wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 161 dokonują rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.